بازسازی لاینر آلستوم

در لاینرهای آلستوم (استفاده شده) ، جهت استفاده مجدد، پس از کنترل ظاهری و اندازه گیری ابعادی، واحد کنترل کیفیت قطعات بدون عیب را مجوز هونینگ صادر نموده، عملیات مذکور روی قطعه اجرا شده و قطعه استاندارد تحویل مشتری محترم می گردد.