رینگ کمری GM

(P.N.: 8268641)

رینگ کمری یکی از  قطعات برای مونتاژ پاور پک بر روی بلوکه موتور می باشد که هم موقعیت پاورپک در بلوکه را تعیین می کند و هم به عنوان فیوز بین لاینر و بلوکه موتور عمل می کند.