بازسازی و فسفاته کاری پیستون GM

پوشش های غیر فلزی نظیر فسفاته منگنز جذب کننده روغن می باشندکه امکان حرکت سریع قطعات متحرک را با جلوگیری از تماس فلز ایجاد می کنند ، علاوه بر این ، روغنی که توسط  کریستال ها جذب شده است، باعث افزایش روانکاری سطح آماده شده و مقاومت در برابر خوردگی می شود. فسفات منگنز به دلیل مقاومت بیشتر در برابر سایش بیشتر برای پیستونها  ترجیح داده می شود.