بازسازی شاتون GM

شرکت ماد با تکیه بر توان مهندسی خود و با ساخت  فیکسچر مخصوص برای اندازه گیری شاتون ساده و چنگالی می تواند آنها را با دقت بالا  اندازه گیری کند و همچنین بسکت ها و شاتون های آسیب دیده را در صورت قابل استفاده بودن بازسازی می نماید.