بازسازی و کنترل گژن پین

GM(P.N.: 40078951)

تعهد و اعتماد به نیروی متخصص داخلی برای ساخت گژن پین موتورهای GM 645، برای تکمیل نمودن کلیه قطعات پاور پک منتج به راه اندازی خط تولید آن جهت تولید انبوه در شرکت ماد شده است.